Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen Thuis.today B.V. ingeschreven in de kamer van koophandel 68514646 hodn. Gezellig-koken.nl en de Consument.

1.Definities

Aanbod :

het product –en dienstenaanbod van de online "winkel" dat door de Consument via de website www.gezellig-koken.nl kan worden besteld.

Bestelling :

een bestelling en/of reservering van de Consument bij www.gezellig-koken.nl van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument:

een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Een opdrachtgever die gemachtigd is namens een groep of een bedrijf.

Overeenkomst :

een overeenkomst tussen de Consument en www.gezellig-koken.nl met betrekking tot een Bestelling en/of reservering.

Platform :

de website(s), apps, tools en andere apparaten van thuis.today en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

www.gezellig-koken.nl (hierna te noemen winkel):

Het bedrijf en/of bedrijven dat producten en diensten aanbied en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

2. Identiteit van thuis.today

Thuis.Today B.V.
Adres hoofdvestiging: Nassaulaan 79, 
5251 JB Vlijmen
KvK : 68514646
BTW Nr. NL857478485B01
Bank ING : NL76INGB0007711025

Correspondentatieadres:

Thuis Today B.V.
Nassaulaan 79, 
5251-JB Vlijmen
Email: info@thuis.today

3.Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de producten en diensten van gezellig-koken.nl.

2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling en/reservering direct een Overeenkomst met gezellig-koken.nl.

3. Gezellig-koken.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor het niet juist handteren en de gevolgen ervan, van de middelen die worden aangereikt zoals Messen, heten pannen etc..

4.Het Aanbod

1. gezellig-koken.nl bied een scala aan mogelijkheden. Binnen deze mogelijkheden worden huisregels gehanteerd welke zichtbaar zijn bij binnenkomst van onze kook studio. Ten minste de volgende onderdelen zijn overal en altijd van toepassing:

Er wordt ten alle tijden veilig gewerkt en risico mijdend gewerkt.

Veiligheid staat voorop in alles wat binnen, buiten en onder begeleiding van de kookstudio gebeurd.

Hygiëne is een belangrijk element in het werken met voedsel. De werkplekken worden dan ook netjes achtergelaten. U dient na het koken zorg te dragen voor het afwassen van de gebruikte spullen en het schoon achterlaten van de werkplek.

2. ons aanbod op welk medium dan ook beschrijft zo goed mogelijk onze diensten. We behouden ons echter het recht voor om zonder vooraf akkoord het aanbod aan te passen.

3. Gezellig-koken.nl aanvaard verder geen aansprakelijkheid voor het wel of niet werken van de website.

5. De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Nu kopen' (en of andere benaming met hetzelfde doel) tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via www.gezellig-koken.nl

2. De Overeenkomst kan slechts door de winkel worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan www.gezellig-koken.nl en de winkel te melden.

3. www.gezellig-koken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus. Bestellingen kunnen door de Consument bij www.gezellig-koken.nl worden geannuleerd tot 3 dagen voor aanvang van de cursus. Tot 10 dagen na het boeken kan het gratis (mits deze periode valt 13 dagen voor aanvang). Na 10 dagen brengen wij u 25% in rekening van de cursus en dient de periode tenminste 3 dagen voor aanvang van de cursus te zijn.

2. www.gezellig-koken.nl wijst de Consument erop dat we het recht hebben de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven en/of er onvoldoende belangstelling is voor de cursus.

7.Betaling

1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens de winkel. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via www.gezellig-koken.nl

2. in het geval van door omstandigheden andere betaalmethode is de betaal 8 dagen na factuurdatum.

8. Klachtenregeling

1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij www.gezellig-koken.nl te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Thuis.today op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

3. Nadat de klacht door Thuis.today is ontvangen zal Thuis.today zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Thuis.today streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de winkel of thuis.today.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Thuis.today en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Thuis.today en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Thuis.today als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

10.Nieuwsbrief

1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.thuis.todayl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

11.Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

1. Thuis.today BV slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.